MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PŘIPRAVUJEME – Konstrukce domu je skeletová, z monolitického betonu a následně vyzděna vápenopískovými tvárnicemi. Části plochých střech a některých teras jsou osázeny vegetační extenzivní zelení. Novostavba bytového domu je navržena v parametrech objektu v energeticky pasivním provedení, jedná se tedy o budovu s velmi nízkou energetickou náročností. Objekt bude napojen na centrální teplovod z teplárny Jih. Pro optimální provoz budovy je uvažováno s osazením domovní výměníkové stanice. V budově budou provedeny dva cirkulační okruhy vody. První bude zajišťovat cirkulaci teplé vody pro odběr v jednotlivých bytech. Druhý, se spádem max. 45°C, bude provozován v topném období, pro zajištění vytápění objektu. V jednotlivých bytech je navržena řízená výměna vzduchu včetně rekuperace tepla z odpadního vzduchu.

Generální dodavatel si vyhrazuje právo změnit v průběhu výstavby barvy, materiály a technologie, ale pouze tak, aby to odpovídalo záměru a představám autora projektu a požadavkům příslušného stavebného úřadu (vzhled) a materiály a technologie byly obdobné, jako původně navržené a vyhověly aktuálně platným normám a vyhláškám.

Fotogalerie

Jsme členy